Biuro:
Al. Solidarności 119/125 lok. 67
00-897 Warszawa
Siedziba:
ul. Van Gogha 9B/14A
03-188 Warszawa

Porady/Blog

Zaspokajanie potrzeb rodziny

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.
Każdy małżonek zobowiązany jest do tego aby zaspokajać potrzeby rodziny którą założył. Nie ma znaczenia czy małżonkowie mają dzieci czy też nie – obowiązek ten istnieje od daty zawarcia związku małżeńskiego. Często zdarza się, iż jeden z małżonków unika pokrywania zobowiązań związanych z utrzymaniem domu (np. opłaty za prąd, gaz, czynsz za mieszkanie, spłaty kredytu mieszkaniowego).

Potrzeby rodziny stanowią, oprócz utrzymania i wychowania dzieci, zarówno potrzeby wspólne, jak również indywidualne potrzeby małżonków.
Nawet gdy małżonkowie żyją w rozdzieleniu (np. w separacji) obowiązek ten nie ustaje. Zasadą jest, że stopa życiowa małżonków, choćby pozostających w faktycznym rozłączeniu, powinna być z reguły równa.
Małżonek, który nie może uzyskać od współmałżonka środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem rodziny może wystąpić do sądu z powództwem o zasądzenie określonej kwoty tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Sąd zasądza wtedy kwotę, którą miesięcznie małżonek zobowiązany powinien przekazywać do rąk małżonka na rzecz którego wyrok został wydany.
Istnieje również możliwość wnoszenia w pozwie o to, aby wynagrodzenie pobierane przez małżonka nieprzyczyniającego się do zaspokajania potrzeb rodziny było wypłacane do rąk drugiego małżonka. Zgodnie z art. 28. § 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka”.

niedziela
14
Kwiecień 2013
Komentowanie nie jest możliwe

About Iwona Zubrzycka-Zięba

Ukończyła prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, a następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu 3833). Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w największej polskiej firmie telekomunikacyjnej Telekomunikacja Polska S.A., gdzie zajmowała się m.in. ochroną danych osobowych, ochroną konkurencji i konsumentów, prawem zamówień publicznych oraz prawem telekomunikacyjnym w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego. Bogate doświadczenie procesowe zdobyła pracując w renomowanych kancelariach adwokackich w Warszawie. Specjalizuje się w prawie procesowym, w szczególności z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego i spadkowego) oraz prawa karnego. Posługuje się językiem angielskim.
This entry was posted in Porady/Blog and tagged . Bookmark the permalink.

Komentowanie zakoczone.