Co zawiera wyrok rozwodowy?

Sąd orzekając rozwód rozstrzyga o:
1. Winie – tzn. o tym, który z małżonków jest winny za rozkład pożycia małżeńskiego. Na zgodny wniosek stron Sąd zaniecha orzekania o winie.
2. Władzy rodzicielskiej – czy władza rodzicielska ma przysługiwać obydwojgu rodzicom czy tylko jednemu. Jeśli władza rodzicielska ma przysługiwać jednemu rodzicowi Sąd w wyroku ograniczy tą władze drugiemu.
3. Miejscu zamieszkania małoletnich dzieci – Sąd określi z którym rodzicem dzieci mają mieszkać po rozwodzie.
4. Kontaktach z dziećmi tego rodzica z którym dzieci nie będą mieszkać na stałe.
5. Alimentach na dzieci – w jakiej kwocie rodzic z którym dzieci nie będą mieszkać na stałe ma pokrywać koszty utrzymania dzieci.
6. Alimentach na małżonka – jeśli występują przesłanki do orzeczenia alimentów na współmałżonka.
7. Sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania – na zgodny wniosek stron Sąd może zaniechać orzekania o podziale do korzystania wspólnego mieszkania.
8. O eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania – gdy małżonek swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.
9. Na zgodny wniosek małżonków Sąd w wyroku rozwodowym może dokonać podziału wspólnego majątku stron.
10. O kosztach sądowych.