Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Kancelaria na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych prowadzi następujące sprawy:

1. O zapłatę p-ko dłużnikom zalegającym z opłatami na rzecz Wspólnoty;

Najtaniej poprzez e-sąd gdzie opłata sądowa od pozwu jest 4-krotnie niższa niż w „zwykłym” postępowaniu (np. zamiast 1000 zł  opłaty sądowej płacimy 250 zł).

Nakaz zapłaty uzyskuje się już po ok. 3 miesiącach.

Koszt wynagrodzenia dla Kancelarii jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.
§ 3.  [Stawki minimalne w sprawach, w których wydawany jest nakaz zapłaty]

1) do 500 zł – 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Do podanych w ofercie kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Np. jeśli dłużnik zalega z opłatami na rzecz Wspólnoty w wysokości 8000 zł – wynagrodzenie dla Kancelarii wynosi 1200 zł + Vat (zgodnie z powyższą informacją);

Wynagrodzenie Kancelarii pobierane jest z góry przed wniesieniem sprawy do e-sądu na podstawie wystawionej faktury Vat.

W/w koszt obejmuje prowadzenie całej sprawy w I instancji (do czasu wydania przez Sąd wyroku w I instancji).

2. Prowadzenie spraw w postępowaniu egzekucyjnym;

Po uprawomocnieniu się nakazu Kancelaria kieruje sprawę do komornika wybranego przez Wspólnotę.

Koszty zastępstwa procesowego w postepowaniu egzekucyjnych ponosi wyłącznie dłużnik.

Kancelaria nie pobiera od Wspólnoty żadnego dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy w postępowaniu egzekucyjnym.

3. Realizację roszczenia Wspólnoty Mieszkaniowej o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. (Zgodnie z art. 16 ustawy o własności lokali);

Wynagrodzenie godzinowe lub za całość usługi (do ustalenia ze Wspólnotą).

 

4. Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej we wszelkiego rodzaju sprawach sądowych, w tym w postępowaniach przeciwko wykonawcom robót budowlanych oraz dostawcom mediów i innych usług dla wspólnoty, jak również w postępowaniach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólnoty mieszkaniowej;

Wynagrodzenie godzinowe lub za całość usługi (do ustalenia ze Wspólnotą).

 

5. Tworzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów zawieranych przez Wspólnotę;

Przykładowy koszt sporządzenia Umowy lub opinii prawnej – od 500 zł +Vat;

Koszt udzielenia jednorazowej porady prawnej – od 150 zł + Vat;

 

6. Sporządzanie wezwań do zapłaty;

Koszt sporządzenia jednego wezwania do zapłaty to kwota od 50 zł + Vat;