Rozliczenie nakładów na rzecz wspólną

Financial Services

Nakłady poczynione na wspólną rzecz rozlicza się w oparciu o art. 207k.c. tj. w braku odmiennej umowy, stosownie do przysługujących współwłaścicielom udziałów.

Szczególne rozliczenie nakładu na rzecz wspólną występuje przy umowie o podziale rzeczy do korzystania (quoad usum). Podział ten polega na korzystaniu z określonych części nieruchomości przez poszczególnych współwłaścicieli. Dokonując podziału do korzystania współwłaściciele umawiają się w sposób dorozumiany, że ciężary i wydatki dotyczące zajętej części rzeczy ponosi tylko ten, kto z niej korzysta z wyłączeniem innych (sygn. V CSK 526/11).

Istnienie podziału rzeczy do korzystania występuję zatem, gdy żaden ze współwłaścicieli nie sprzeciwia się określonemu sposobowi korzystania z rzeczy wspólnej. Sposób ten musi być jednak utrwalony (sygn. IV CSK 46/16). Współwłaściciel, który dokonał nakładów koniecznych na rzecz wspólną, nie może żądać ich rozliczenia, skoro w wyniku umowy quoad usum pozostali współwłaściciele nie korzystają z części nieruchomości, na której nakłady zostały dokonane.

Zgodnie z orzeczeniem SN z dnia 17.03.2017 r. pod sygn. akt: III CSK 137/16 W przypadku gdy nakład poczyniony był nie w ramach zarządu rzeczą wspólną, lecz jako nakład jednego współwłaściciela dokonany tylko na tę cześć rzeczy wspólnej, z której korzystał on samodzielnie, z wyłączeniem innych współuprawnionych, to do rozliczenia takiego nakładu nie ma zastosowania art. 207 KC.

Podział quoad usum, najogólniej rzecz ujmując, eliminuje dopuszczalność żądania zwrotu nakładów na podstawie art. 207 KC.