Czy można sprzedać udział w spadku?

Tak, sprzedaż udziału w spadku jak również sprzedaż udziału w przedmiocie należącym do spadku jest możliwa.

Przykład:  Jan Kowalski odziedziczył po zmarłym ojcu udział spadkowy wynoszący 1/3. Ze względu na fakt, iż z pozostałymi spadkobiercami pozostaje w konflikcie nie chce dokonywać działu spadku a jedynie jak najszybciej swój udział spadkowy sprzedać. Czy może?

Zgodnie z art. 1051 kc Spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego.

Najczęściej będzie to umowa sprzedaży lub darowizny. Spadkobierca w momencie zawarcia umowy powinien legitymować się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku (lub aktem poświadczenia dziedziczenia). Zbycie udziału w spadku nie wymaga uzyskania zgody pozostałych spadkobierców. Ustawodawca zastrzegł jednak dla umów zarówno zobowiązujących, jak i przenoszących udział spadkowy, formę szczególną – aktu notarialnego.

Przykład 2: Jan Kowalski odziedziczył po zmarłym ojcu udział spadkowy wynoszący 1/3. Ze względu na fakt, iż z pozostałymi spadkobiercami pozostaje w konflikcie postanowił sprzedać swój udział spadkowy aczkolwiek jedynie w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80. Swojego udziału w drugiej nieruchomości wchodzącej w skład spadku nie chce sprzedawać. Czy może?

Zgodnie z art. 1036 kc spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W przypadku braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia jako przysługują mu na podstawie przepisów o dziale spadku.

Powyższy przepis nie oznacza, że brak zgody pozostałych spadkobierców powoduje nieważność umowy zbycia udziału. Brak zgody któregoś ze współspadkobierców może natomiast powodować, że to w stosunku do niego, zawarta przez nas umowa zostanie potraktowana jako bezskuteczna. Będzie to mogło mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdyby umowa naruszała przysługujące mu uprawnienia z tytułu działu spadku. Skutkiem – jest przeprowadzenie działu spadku w taki sposób, jak gdyby kwestionowana umowa nie została nigdy zawarta.