Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sąd może orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej w następujących sytuacjach (art. 111 krio):
1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana przez rodzica z powodu trwałej przeszkody (np. skazanie rodzica na wieloletnią karę pozbawienia wolności, wyjazd za granicę na stałe, ciężka choroba psychiczna rodzica);
2. Jeżeli rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej (np. znęcanie psychiczne i fizyczne nad dzieckiem, molestowanie seksualne dziecka, zmuszanie do ciężkiej pracy);
3. Jeżeli doszło do rażących zaniedbań obowiązków rodziców względem dziecka (np. niepłacenie alimentów, brak kontaktów, brak zainteresowania dzieckiem).

Należy dodać, iż Sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica tylko i wyłącznie w stosunku do małoletniego dziecka (do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia).

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy złożyć do sądu rejonowego Wydziału Rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W razie braku miejsca zamieszkania dziecka, właściwy jest sąd miejsca pobytu dziecka. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny względem dziecka, dziedziczenie czy prawo osobistego kontaktu z dzieckiem.