Ile kosztuje sprawa o podział majątku?

Po rozwodzie pozostaje majątek wspólny małżonków który można – ale nie trzeba – podzielić.

Podział majątku może odbyć się na trzy sposoby:

– podział fizyczny (jeden małżonek otrzymuje np. działkę, samochód i oszczędności, drugi – mieszkanie).

– sprzedaż wspólnych składników majątku oraz podział pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży;

– przyznanie składnika majątku jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka;

Podział majątku można dokonać u notariusza (za opłatą ustaloną przez Kancelarię Notarialną) lub sądownie.

Wniosek o podział majątku wspólnego składamy do Sądu Rejonowego w którym znajduje się dzielony majątek. Opłata sądowa wynosi 1000 zł – zgodnie z art. 38 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata od zgodnego wniosku o podział majątku wspólnego wynosi 300 zł.

Opłatę tą uiszczamy na numer konta bankowego Sądu do którego wnosimy sprawę. Numer konta podany jest na stronie internetowej Sądu i zazwyczaj opisany jest jako: „Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych i karnych)”.

Potwierdzenie dokonania opłaty załączamy do wniosku.

Opinia biegłego

W sprawach o podział majątku należy powołać dowód z opinii biegłego ds. wyceny nieruchomości. Koszt opinii biegłego w Warszawie zazwyczaj wynosi ok. 2 000 zł. Jeśli biegły musi sporządzać opinie uzupełniające (np. na wniosek którejś ze stron) opinia taka kosztuje zazwyczaj kilkaset złotych.

Opłata od apelacji

Opłata od apelacji wynosi 1000 zł. Zgodnie z art. 18 pkt 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od wniosku stosuje się również do opłaty od apelacji.

Wynagrodzenie dla Kancelarii

Wynagrodzenie dla Kancelarii jest uzależnione od wartości dzielonego majątku i wynosi ono np.:

  1. wartość dzielonego majątku powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  2. wartość dzielonego majątku powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  3. wartość dzielonego majątku powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

Do w/w kwot należy doliczyć Vat.

Podsumowanie: Sprawa o podział majątku może kosztować ok. 7428 zł  (tj. opłata sądowa od wniosku 1000 zł, opłata za opinię biegłego ds. wyceny nieruchomości 2000 zł, opłata dla Kancelarii 3600 zł + Vat tj. 4428 zł brutto).