Jakie elementy powinien zawierać pozew o alimenty?

1. Oznaczenie sądu -€“ właściwy jest sąd w którego okręgu małoletni ma miejsce zamieszkania albo do sąd rejonowy według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Wybór sądu należy do powoda.
2. Oznaczenie stron -€“ najczęściej małoletni jest reprezentowany przez rodzica, który w jego imieniu występuje z pozwem do sądu; po uzyskaniu 18 roku życia dziecko może samodzielnie wystąpić z pozwem o alimenty.

3. Określenie żądania -“ alimenty dla małoletnich dzieci płatne są do rąk np. matki w określonym terminie wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybieniu terminu płatności którejkolwiek z rat.
4. Wniosek o zabezpieczenie -€“ w przypadku wniesienia o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy; alimenty osoba zobowiązana będzie musiała płacić już od najbliższego terminu określonego w postanowieniu.
5. Uzasadnienie pozwu -€“ przedstawienie informacji o średnich miesięcznych kosztach utrzymania dziecka, możliwości zarobkowych osoby, która ma być zobowiązana do alimentacji, zarobkach rodzica wnoszącego o zasądzenie alimentów.
6. Podpis Wnioskodawcy oraz wykaz załączników.