Nachodzenie i nękanie w czasie rozwodu

W czasie rozwodu często dochodzi do konfliktu między stronami, który przejawia się w nachodzeniu i nękaniu drugiego małżonka.
Zachowanie takie może wypełniać znamiona przestępstwa z art. 190a kk (tzw. stalking)
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

lub wykroczenia z art. Art. 107 kodeksu wykroczeń:

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Stalking polega na celowym, złośliwym, wielokrotnym prześladowaniu i molestowaniu innej osoby, zagrażającym jej bezpieczeństwu.

Aby zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa należy udać się na Policję. Należy przedstawić organom ścigania wszelkie dowody, którymi dysponuje się na poparcie swoich twierdzeń. Może mieć to bowiem istotne znaczenie dla sprawy.

Sąd może orzec w stosunku do osoby nękającej obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób.