Adwokat a rozwód

Rozkład pożycia małżeńskiego

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
Przesłanką uzyskania rozwodu jest zatem zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.
Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy między małżonkami wygasły więzi: psychiczna, fizyczna i gospodarcza. Więź psychiczna (uczuciowa) wygasa gdy małżonkowie przestają się kochać. Więź fizyczna wygasa gdy między małżonkami następuje zanik pożycia małżeńskiego, zaś zanik więzi gospodarczej jest wtedy, gdy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego (każde z małżonków robi sobie zakupy, małżonkowie mają oddzielne konta bankowe, bardzo często nie mieszkają już ze sobą).

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego następuje w sytuacji, gdy małżonkowie nie przewidują możliwości powrotu do wspólnego życia.
Uzyskanie rozwodu zależy więc od wykazania w pozwie o rozwód, iż między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego (na tą okoliczność sąd przesłuchuje strony na rozprawie rozwodowej).
Jednak, zgodnie z art. 56 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Orzeczenie sądu

Oprócz orzeczenia rozwodu sąd w wyroku rozwodowym orzeka również o:
1. o winie rozkładu, chyba że strony zgodnie wnoszą o nieorzekanie o winie;
2. władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.
3. sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków (na wniosek sąd może zaniechać o orzekaniu w tym temacie);
4. może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu;
5. rozstrzyga o obowiązku alimentacyjnym między rozwiedzionymi małżonkami, jeżeli jedno z nich domaga się ich od współmałżonka;

Prawnik Wola, kancelaria prawna Warszawa Wola, Tarchomin, Białołęka, radca prawny Iwona Zubrzycka – Zięba.