Wakacje a wysokość alimentów

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci wynika z art. 133§1 krio, zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Zgodnie z art. 135 § 1 krio: Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

W przypadku rozwiązania małżeństwa sąd w wyroku rozwodowym określa w jakim stopniu każde z rodziców zobowiązane jest do alimentacji względem dziecka (przy czym, jak zostało wyżej wskazane, obowiązek alimentacyjny może polegać również na osobistych staraniach jednego z rodziców o utrzymanie i wychowanie dziecka). Rodzic, u którego dziecko nie ma miejsca zamieszkania, zobowiązany jest do pieniężnej alimentacji, w okresach miesięcznych, do rąk drugiego rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem. Sąd ustalając wysokość zobowiązania alimentacyjnego bierze pod uwagę średnie miesięczne koszty utrzymania małoletniego dziecka i nie różnicuje ich wysokości w stosunku do poszczególnych miesięcy w roku. Sąd, ustalając alimenty, bierze pod uwagę fakt, iż w miesiącu takim jak wrzesień potrzeby dziecka uczącego się mogą być wyższe niż w innych miesiącach np. letnich, jednak wysokość alimentów ustalana jest na takim samym poziomie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż jeśli wyrok wydany w postepowaniu rozwodowym nie zawiera zapisu, iż zobowiązany do płacenia alimentów, który okresowo w czasie wakacji lub ferii sprawuje opiekę nad dzieckiem, nie musi płacić alimentów w pełnej wysokości – należą się alimenty w pełnej wysokości.
Zgodnie z komentarzem do art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod red. Zdzisława Krzemińskiego, Oficyna 2008, wydanie III, teza 13: Ustalone w wyroku rozwodowym alimenty dla dziecka mogą być zmienione tylko w trybie powództwa wytoczonego na podstawie art. 138 k.r.o.
Zgodnie z powyższym, zmiana wysokości zobowiązania alimentacyjnego możliwa jest jedynie w drodze postępowania sądowego i wydanego w nim wyroku.

Niewykonanie obowiązku alimentacyjnego w wysokości określonej prawomocnym wyrokiem sądu może spowodować, że na wniosek wierzyciela, zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne. Co więcej, uporczywe uchylnie się od alimentacji stanowi przestępstwo z art. 209 kk zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.