Zalety postępowania prowadzonego przed e-sądem

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone do Kodeksu Postępowania Cywilnego z dniem 01.01.2010 r. Prowadzenie postępowań przy użyciu e-sądu wiąże się przede wszystkim z możliwością prowadzenia postępowania przez Internet bez konieczności wysyłania pozwów do sądu w formie papierowej, co znacznie uprościło i skróciło całe postępowanie.
W postępowaniu elektronicznym nie można jednak prowadzić każdej sprawy. Postępowanie to jest przewidziane dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, a więc dla spraw, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty jak również klauzula wykonalności wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym mają postać wyłącznie elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym e-sądu.
Zaletą elektronicznego postępowania oprócz krótszego czasu, w którym nakaz zostaje wydany, jest również obniżona opłata sądowa od pozwu, tj. 4 – krotnie niższa niż w „zwykłym” postępowaniu, przy czym nie może być niższa niż 30,00 zł.
Ponadto, do e-sądu pozew może wnieść każda osoba bez względu na miejsce zamieszkania w Polsce. Pozew nie musi być wniesiony przez profesjonalnego pełnomocnika, może go wnieść osoba fizyczna po założeniu konta na platformie www.e-sad.gov.pl
Po wniesieniu pozwu do sądu poprzez Internet dalsza korespondencja z sądem może odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną. Pisma procesowe pozwanego mogą być również wnoszone drogą elektroniczną.
Do e-sądu przez półtora roku jego funkcjonowania wpłynęło aż 1,4 mln spraw. Można śmiało powiedzieć, iż elektroniczne postępowanie upominawcze stanowi „kamień milowy” w informatyzacji polskiego sądownictwa