Czy brak jednomyślności Zarządu (dwuosobowego) może blokować działania Wspólnoty?

„Zgodnie z art. 21 ust. 2 UWL, jeżeli zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest kilkuosobowy, oświadczenia woli składają co najmniej dwaj jego członkowie. Tym samym jeden członek zarządu nie jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Wspólnoty. Zawarcie przez niego jakiejkolwiek umowy bez potwierdzenia przez drugiego członka zarządu albo bez potwierdzenia przez właścicieli lokali w formie uchwały jest nieskuteczna” – por. wyrok SO we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2018 r., XII C 858/18.

Zarząd nie ma upoważnienia do blokowania głosowania nad Uchwałami. Każda Uchwała powinna być głosowania do czasu rozstrzygnięcia (50% głosów na tak lub nie).

W przypadku braku możliwości porozumienia się pomiędzy Członkami dwuosobowego Zarządu, co odbijałoby się na sposobie zarządzania Wspólnotą i brakiem możliwości podejmowania koniecznych decyzji – zasadne wydaje się odwołanie jednego z Członków Zarządu. W sytuacji takiej Zarząd działaby jednoosobowo.

Członkowie Wspólnoty mogą w każdej chwili odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków, podejmując stosowną uchwałę.

Możliwe jest również (i jak najbardziej słuszne) powołanie do Zarządu jeszcze jednej osoby. Wtedy w Zarządzie działaby trzy osoby.

W sytuacji kryzysowej jako rozwiązanie pojawia się art. Art. 26. Ustanowienie zarządcy przymusowego 1. Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel lokalu może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania.