Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Podstawą wygaśnięcia obowiązku aliemntacyjnego jest art. 138 krio. Stanowi on, że w razie zmiany stosunków można żądac zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku aliemntacyjnego. Zmianę powoduje także zdarzenie, wskutek którego obowiązek alimentacyjny wygasa. Takim zdarzeniem jest np. uzyskanie przez uprawnionego do aliemntów zdolnosci do samodzielnego utrzymywania się, zaprzeczenie ojcostwa lub unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia bez utrzymania w mocy obowiązku aliemntacyjnego wynikającego z przysposobienia.

Ustalenia, że obowiązek aliemntacyjny wygasł, można żądać tylko w drodze powództwa z art. 138 krio. Nie jest wyłączone udzielenie zabezpieczenia z art. 138 krio przez zawieszenie postepowania egzekucyjnego na podstawie art. 755 kpc.Pozew należy wnieść do sądu rejonowego w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy pzyznaje rodzicom uprawnienie do uchylenia się od wykonywania obowiązku aliemntacyjnego względem dziecka pełnoletniego, jeżeli jest to połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (art.133 par. 3 krio).