Zasiedzenie nieruchomości – czyli jak zasiedzieć nieruchomość w Warszawie?

Zasiedzenie nieruchomości w Warszawie

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości określa Art.  172 kodeksu cywilnego.

  • 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
  • 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
  • 3. Nabyć nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli – ustalona zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 i 3 tej ustawy – powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Aby nabyć nieruchomość należy zatem:

  1. Posiadać ją przez okres 20 lat (w dobrej wierze) lub 30 lat (w złej wierze);
  2. Posiadać ją jako posiadacz samoistny (czyli władać nią tak jak właściciel);

Posiadacz w złej wierze to taki który już w momencie objęcia rzeczy w posiadanie ma świadomość tego, że rzecz stanowi czyjąś własność.

Posiadacz w dobrej wierze pozostaje w błędnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu, że przysługuje mu prawo własności rzeczy.

Nabycie własności następuje z końcem dnia, który swą datą odpowiada terminowi nabycia posiadania (art. 112 w zw. 172 kc).

W trybie zasiedzenia następuje nabycie własności nieruchomości gruntowej wraz z jej częściami składowymi. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (art. 47 § 1 k.c.). Zgodnie z postanowieniem SN – Izba Cywilna z dnia 04-09-1998, sygn.. II CKN 871/97: „Własność nieruchomości nabyta przez zasiedzenie wchodzi w skład wspólności ustawowej (art. 32 § 1 KRO), jeżeli upływ terminu koniecznego do jej nabycia w tym trybie, przypadał w czasie trwania wspólności ustawowej bez względu na to, który z małżonków i kiedy wszedł w jej samoistne posiadanie ”.

Jeżeli np. nieruchomość nabył jeden z małżonków, a następnie posiadali ją przez 30 lat wspólnie – taka nieruchomość z chwilą zasiedzenia wejdzie do majątku wspólnego małżonków.

Uwaga: Jeżeli zakup nieruchomości nastąpił w sposób nieformalny (a więc np. w drodze umowy kupna – sprzedaży ale sporządzonej w zwykłej formie pisemnej – nie u notariusza w formie aktu notarialnego) do zasiedzenia nieruchomości konieczny jest upływ okresu 30 letniego. Uznaje się, że taki posiadacz pozostaje w złej wierze.

Kancelaria prawna, adwokat od zasiedzenia nieruchomości w Warszawie

W trakcie postępowania o zasiedzenie można również do czasu swojego posiadania doliczyć posiadanie swojego poprzednika (w ten sposób wydłuża się okres potrzebny do zasiedzenia nieruchomości).

Umożliwia to art. 176 kodeksu cywilnego.

Art.  176.  [Doliczenie posiadania poprzednika]

  • 1. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.
  • 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych. Nasza kancelaria specjalizuje się m.in. w prawie dotyczącym nieruchomości (w tym w sprawach o zasiedzenie). IZ Kancelaria pomoże Państwu przejść przez wszystkie etapy związane z procedurą zasiedzenia nieruchomości w Warszawie i innych miastach.  Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy niezależnie czy będzie obejmowała sprawy rodzinne, cywilne, handlowe, administracyjne czy jakiekolwiek inne. Oferujemy porady prawne dla firm, przedsiębiorstw, osób fizycznych i e-sąd. Kancelaria prawna Warszawa Wola, Tarchomin, Białołęka, woj. mazowieckie.

Prawnik, radca prawny Iwona Zubrzycka – Zięba.