Co grozi rodzicowi niewykonującemu ustalonych kontaktów z dzieckiem?

Rodzic, który nie pozwala spotykać się dziecku z drugim rodzicem zgodnie z orzeczeniem sądu naraża się na karę pieniężną.

Zgodnie z art. 59815 kpc: Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Gdy jeden z rodziców nadal nie wykonuje orzeczenia Sądu dotyczącego kontaktów i nie udostępnia dziecka drugiemu rodzicowi, Sąd nałoży na tego rodzice karę pieniężną.

Art. 59816 kpc mówi, iż: Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Na postanowienia Sądu służy zażalenie.